Άρθρα > Κατασχέσεις τραπεζικών καταθέσεων και για χρέη ιδιωτών

Κατασχέσεις τραπεζικών καταθέσεων και για χρέη ιδιωτών

 

Ηρεμία δεν βρίσκουν οι τραπεζικές καταθέσεις. Ενώ μέχρι πρόσφατα πίστευαν πως κινδυνεύουν μόνο από το Δημόσιο, τώρα, συνειδητοποιούν πως μπορεί ανά πάσα στιγμή να κατασχεθούν από ιδιώτες. Αίρεται λοιπόν το περίφημο τραπεζικό απόρρητο και στις περιπτώσεις που ο κάτοχος του τραπεζικού λογαριασμού οφείλει σε ιδιώτη οποιοδήποτε ποσόν και για οποιαδήποτε αιτία.

 

Τί συμβαίνει στην πράξη; Έστω ότι ο Α οφείλει στον Β ποσόν 30.000 ευρώ είτε από καθυστερούμενα μισθώματα, είτε από δάνειο, είτε από οποιαδήποτε άλλη σχέση. Ο Β κοινοποιεί την αξίωσή του αυτή στην τράπεζα, με εντολή κατάσχεσης, η οποία είναι υποχρεωμένη να δεσμεύσει τον λογαριασμό και να δώσει τα χρήματα στον Β. Με την διαδικασία αυτή δεσμεύονται α) χρηματικές καταθέσεις σε ευρώ ή συνάλλαγμα από κάθε είδους λογαριασμό δηλαδή καταθέσεως, όψεως, τρεχούμενο, απλού ταμιευτηρίου, επί προθεσμία ή προθεσμιακές έναντι εκδιδόμενων τίτλων, υπό προειδοποίηση υπέρ τρίτων, αναπαλλοτρίωτες, σε κοινό λογαριασμό, σε αδιαίρετο λογαριασμό κ.λ.π., β) μη χρηματικές καταθέσεις δηλαδή καταθέσεις χρεογράφων, τίτλων, μετοχών, αμοιβαίου κεφαλαίου, καταθέσεις άυλων τίτλων του Δημοσίου, έντοκα γραμμάτια, ομόλογα ή τίτλοι ομολογιακών δανείων κ.λ.π.

 

Το κατασχετήριο μπορεί να επιδοθεί στο υποκατάστημα της Τράπεζας που ο δικαιούχος (στην περίπτωσή μας ο Β) υποψιάζεται ότι μπορεί να έχει λογαριασμό ο οφειλέτης του (στην περίπτωσή μας ο Α).

Μόνο να υποψιάζεται. Δεν χρειάζεται δηλαδή να γνωρίζει τον αριθμό του λογαριασμού ή και το περιεχόμενό του. Αν και τώρα τελευταία τα κατασχετήρια κοινοποιούνται στις διοικήσεις των Τραπεζών που με την σειρά τους καλούνται για τα νόμιμα. (ΑΠ 1004/2011)  

 


Ανδρέας Ξενικάκης